NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

je nezávislá nezisková organizace, která již více jak 10 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů.

Pro naplnění svého poslání spolupracuje jak Nadace, tak i její představitelé s Českými drahami, a.s., Správou železniční dopravní cesty, a.s., s Národním technickým muzeem v Praze i s Odborovým sdružením železničářů, s Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců a rovněž se zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel.

Na základě vzájemné výměny zkušeností spolupracuje Nadace i s dalšími neziskovými subjekty zaměřenými na drážní problematiku. A to jak v České republice, tak v zahraničí.

Pro naplnění svých cílů a poslání oslovuje Nadace sponzory za účelem získávání finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku.

Snahou Nadace je i důsledné prosazování účinné reklamy, jejímž zásadním úkolem je pomoc při záchraně cenných
historicko-kulturních památek v oblasti železničních kolejových vozidel.

V neposlední řadě poskytuje Nadace také nadační příspěvky, určené na nostalgicky významné společenské akce, související s historií železnice (např. památníky, pamětní desky, výročí zasloužilých členů atd.)zasloužilých členů, atd.)

PŘEDSTAVITELÉ NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

Správní rada:
Martin Vavrečka
předseda správní rady

Ing. Petr Tauber
člen správní rady

Ing. Pavel Švagr, CSc.
člen správní rady

Jaroslav Vincour
člen správní rady

Ing. Dušan Tylich
člen správní rady
 

Ing. Jindřich Rachota
člen správní rady

Ing. Ivo Vykydal
člen správní rady

Mgr. Alexandr Křížek
člen správní rady

 

Dozorčí rada:
Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.
předseda dozorčí rady

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba
místopředseda dozorčí rady 

Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
člen dozorčí rady

Jiří Loucký
člen dozorčí rady

Ing. Jiří Tylich
člen dozorčí rady


Vedení nadace:
Zdeněk Vysloužil                  
ředitel     

Petra Nárožníková
sekretariát, marketing 

HISTORIE NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (NOK)

Zakladatelem Nadace Okřídlené Kolo byl pan poslanec Miroslav Kapoun, jehož snahou bylo vytvořit Nadaci, ve které by byly zastoupeny všechny výkonné složky z oboru železnice, kteří by tak mohli aktivně pomáhat při záchraně železničních památek. Z těch nejdůležitějších to byly ČD, a.s., SŽDC s.o., Národní technické muzeum v Praze, zástupci odborů a firem (jako např. Pars nova, ŽOS Č.Velenice, CZ Loko, ČMŽO Přerov, JLV, ŽS Brno a řada dalších), které se zabývají opravami železničních vozidel a staveb.

Sídlo bylo zvoleno v Přerově, nedaleko nádraží, kde Nadace získala do svého majetku kancelářskou budovu s cílem jí také částečně pronajímat a získat tak prostředky na opravy a renovaci železničních vozidel a památek. Ředitelem NOK se stal p. Josef Tomeček a předsedou odborné skupiny pro nakládání s finančními prostředky se stal p. Ing. Emil Efler. Pan M. Kapoun se stal předsedou správní rady NOK.

V roce 2004 se uskutečnila valná hromada, kde se sešli všichni zákládající členové ze zmíněných institucí.  Záhy se podařilo sehnat dostatečné finanční prostředky a jako první opravené vozidlo byl zprovozněn parní motorový vůz řady M 124.001 z majetku Národního technického muzea. Vůz byl opraven v dílnách ŽOS Č. Velenice díky inciativě a podpoře ředitele tamní ŽOS a člena NOK p. Ing. Jiřího Sedláčka. Oprava tohoto historického parního vozu stála 2,6 mil. Kč a byla realizována v letech 2005-6. Jde o historický unikát světového významu.

Pro České dráhy, a.s. byla opravena v roce 2009 do provozního stavu parní historická lokomotiva řady 314.303, která je jediná původní lokomotiva z Ferdinadky. Tato lokomotiva byla opravena díky pomoci DKV Olomouc, díky podpoře vrchního přednosty Ing. J. Tylicha a pomocí kolektivu pracovníků a důchodců PJ Valašské Meziříčí.

V roce 2011 byl díky spolupráci s ředitelem žel. muzea NTM v Praze p. Ing. Jiřím Střechou zprovozněn a opraven salonní vůz Ferdinanda d' Este. Opravu zajistila firma Olpas Krnov ve spolupráci s firmou KOS Krnov.

Snahou NOK byla také podpora vzniku železničního muzea na Moravě, a sice v Olomouci, v prostorách bývalé motorové remízy. V této záležitosti se nejvíce angažoval ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Olomouci Dr. Ing. John. Bohužel tato snaha byla nad možnosti NOK a bez podpory kraje a dalších orgánů těžko realizovatelná, navíc ve verzi, kdy měla být remíza zbourána a místo ní postaveno nové muzeum v řádu stovek miliónů. Nakonec iniciativně v roce 2012 České dráhy zde v prostorách motorové remízy otvírají oficiálně železniční muzeum, které je zároveň depozitářem DHV Lužná.

Velkým počinem bylo zprovoznění parní lokomotivy řady 464.202 z majetku NTM, která byla opravena v dílně DHV Lužná ve spolupráci s firmou Sea Kolín a v roce 2015 předána do provozu na slavnostní zahájení v žel. muzeu v Lužné, a poté slavnostně předána na zasedání NOK v DPOV Přerov, odkud byla předána do Olomouce. Na opravu této lokomotivy díky NOK proběhla celonárodní sbírka.

Během let prošla NOK řadou změn a snahou těchto změn vždy bylo, aby NOK dále dobře fungovala a stále zlepšovala svoji činnost. Ve funkci ředitele NOK nahradil J. Tomečka Ing. Jiří Střecha, a i zde došlo v roce 2016 ke změně díky inciativě M. Vavrečky se stal ředitelem NOK p. Zdeněk Vysloužil, který přivedl do vedení NOK mladou krev a zlepšila se tak činnost NOK: To se také projevilo při dotažení smluv ohledně sídla NOK v Přerově a celkovém zlepšení činnosti NOK.

NOK také podporuje řadu akcí a činností spolků a muzeí v ČR. Přispěla rovněž ke zprovoznění parní průmyslové lokomotivy řady EP 1000 v PJ Veselí n. Moravou, která je majetkem NTM a díky dlouholeté práci kolektivu pracovníků místního depa a pobočky DPOV Veselí nad Moravou.

Posledním záslužným činem NOK je vypsání sbírky na opravu historického přípojného vozu řady Calm z roku 1936.

Bohužel na začátku roku nás náhle opustil zakladatel NOK p. Miroslav Kapoun, který kromě toho, že byl zakladatelem NOK, tak také díky němu jsou z prostředků Ministerstva dopravy dávány finanční prostředky na opravy historických žel. vozidel.